شرکت صافات انرژی با استفاده از فرایند مهندسی معکوس یا تهیه نقشه و با توجه به شرایط عملکردی در واحد طراحی مهندسی اقدام به ساخت قطعات مورد نیاز صنایع مختلف مطابق با الزامات کارفرما می‌کند. در واحد طراحی مهندسی با استفاده از نرم افزارهای مهندسی، تجهیزات و ابزار متناسب و مطابق با استانداردهای ابعادی نقشه محصولات و قطعات تولیدی تهیه و ترسیم می‌گردد و پس از اخذ تاییدیه از کارفرما نقشه ها به واحد تولید جهت انجام مراحل ساخت محصول تحویل داده می‌شود.