بهبود عملكرد سيستم خنك كننده قسمت جعبه دنده بار (load Gear) يك مولد Frame 5»