• بهبود عملكرد سيستم خنك كننده قسمت جعبه دنده بار (load Gear) يك مولد Frame 5»
  • مهندسی معکوس و ساخت سیستم پاشش سوخت گاز و مایع (دوال نازل) توربین
  •  انجام طراحی جدید و ساخت چک ولو سوخت مایع متناسب با تجهیزات F5 مورد استفاده در صنایع داخلی
  • مهندسی معکوس و ساخت چک ولو پرج واحدهای F5 و F9
  •  طراحی و ساخت یاتاقان آپر واحدهای برق آبی
  • طراحی فرایند ریخته گری برنز در یاتاقان های تری متال متناسب با امکانات داخلی

پروژه های جاری:

  • مهندسی معکوس و ساخت کنترل ولو سوخت گاز توربین های F5 و F6
  • طراحی و ساخت دستگاه تست نازل سوخت گازی
  • مهندسی معکوس و ساخت سروو ولو سیستم سوخت رسانی توربین
  • طراحی و ساخت دستگاه بازیافت زباله های زیستی (پیرولیز)