حضور شرکت دانش بنیان صافات انرژی یزد در نمایشگاه بین المللی سوریه