مطالعه و طراحی مجدد یک نمونه چک ولو هوای پرژ

با توجه به مشکلات موجود در زمینه آب بندی و دوده زدن اجزاء داخلی هوای پرژ مسیر سوخت مایع،یک نمونه چک ولو به صورت عددی و آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور با اعمال پوشش مناسب بر روی واشر آب بندی و فنر و تنظیم موقعیت اجزا از یکسو میزان آب بندی [...]