برگزاری سمینار آموزشی بازسازی یاتاقان‌های فوق سنگین به روش سانتریفیوژ در آب وبرق خوزستان

سمینار آموزشی بازسازی یاتاقان‌های فوق سنگین به روش سانتریفیوژ در شرکت آب وبرق خوزستان توسط صافات انرژی یزد برگزار شد.