بهینه‌سازی عملکرد

یاتاقان‌های مجموعه صافات انرژی یاتاقان ژورنال جداره نازک و متوسط را تامین می‌کند. تنظیمات متعددی برای کاربردهای مورد نیاز قابلیت تحمل نیرو، نیروی چرخان، سفتی، دمپر و پایداری روتور دینامیک در دسترس است.

افزودن شیار به یاتاقان‌های پروفایل ثابت می‌تواند اثرات بی ثباتی ناشی از چرخش سیال را کاهش دهد. درحالیکه تغییرات در هندسه دایره‌ای باعث افزایش پایداری بیشتر می‌شود.

همچنین از طریق استفاده از متریال یاتاقان و روش روانکاری می‌توان عملکرد را بهینه کرد. روانکاری ممکن است از طریق تغذیه تحت فشار یا خود روانکار همراه با یک حلقه روغن باشد. جک هیدرواستاتیک برای ماشین‌هایی با نیروهای زیاد حین راه اندازی پیشنهاد می‌شود.

هندسه‌های یاتاقان بوش

یاتاقان بوش ساده

یاتاقان بوش ساده یاتاقان‌های استوانه‌ای هستند که معمولا به صورت افقی از هم جدا می‌شوند. روانکاری آن از طریق شیارهای محوری قرار گرفته در اتصال افقی تامین می‌شود.

چند لُب 

اکثر یاتاقان‌های چند لب طراحی شده دارای سه یا چهار لب هستند که برای چرخش‌های دو جهته یا آفست چرخش یک جهته می‌توانند در مرکز قرار گیرند. همچنین ممکن است طراحی‌های مخصوص دارای بخش ساده در منطقه بارگذاری شده و بخش مخروطی در مناطق باقیمانده باشد. یاتاقان چند لب باعث افزایش پایداری نسبت به یاتاقان بوش ساده می‌شود. این نوع یاتاقان‌ها معمولا در ماشین آلات با سرعت بالا و روتورهای سبک استفاده می‌شود.

آفست نیمه 

نیمه‌های بالایی و پایینی بوسیله آفست نیمه یاتاقان برای پایداری بیشتر یاتاقان بوش ساده در عرض محور شفت جابجا می‌شود.

سوراخ

نوع خاصی از یاتاقان چند لب، یاتاقان با سوراخ lemon است که با آفست دو لب بزرگ در مرکز شکل بیضوی به یاتاقان می‌بخشد. لقی عمودی کمی کوچکتر از لقی افقی است. نوع طراحی، مانع چرخش روغن با پیشبار عمودی می‌شود و می‌تواند سفتی و دمپینگ یاتاقان بوش ساده را بهبود دهد.

سد فشار 

یاتاقان سد فشار یکی از هندسه‌های ثابت و پایدار یاتاقان است که دارای مشخصه‌های مسیر جبران، ماشینکاری قسمت فوقانی (بارگذاری نشده) است که به انتهای سد فشار جهت ایجاد نیروی مصنوعی بر ژورنال می‌رسد. این نیروی مصنوعی شفت را به موقعیت خارج از مرکز بیشتری وادار می‌کند و در نتیجه منجر به پایداری بیشتری می‌شود.