فهرست بلند وزارت نفت

مجوز فناوری

مجوز واحد فناوری

پروانه صلاحیت بهره بردای از نیروگاه

پروانه بهره برداری از نیروگاه

مجوز شرکت دانش بنیان

گواهی شرکت دانش بنیان

وندور لیست شرکت ملی گاز ایران

مجوز شرکت توانیر

مجوز توانیر

مجوز تعمیرات و اورهال

مجوز تعمیرات و اورهال

گواهینامه ISO 9001:2008

لوح اقتصاد مقاومتی