فهرست بلند وزارت نفت

مجوز شرکت توانیر

مجوز توانیر

پروانه صلاحیت بهره بردای از نیروگاه

پروانه بهره برداری از نیروگاه

مجوز شرکت دانش بنیان

گواهی شرکت دانش بنیان

مجوز تعمیرات و اورهال

مجوز تعمیرات و اورهال

گواهینامه ISO 9001:2008

مجوز فناوری

لوح اقتصاد مقاومتی

وندور لیست شرکت ملی گاز ایران