مونتاژ افقی

یاتاقان‌های مونتاژ افقی مجموعه صافات انرژی  شامل یاتاقان‌های ژورنال سفارشی یا ترکیبی از یاتاقان‌های ژورنال و تراست هستند که برای ارتباط با سیسیتم روغن تحت فشار خارجی یا عملکرد خودکار طراحی شده اند.

این تنظیمات افقی می‌تواند با طراحی ماهرانه برای دستیابی به مشخصات مورد درخواست مشتری با بدنه خارجی مطابقت داده شود. سیستم‌های جک هیدرولیک در این نوع یاتاقان‌ها متناسب با نیازهای کاربردی و مشخصات مورد درخواست مشتری می‌تواند متنوع باشد.

کاربردها

  • کمپرسورها
  • ژنراتورها
  • موتورها
  • پمپ ها
  • توربین ها

یاتاقان‌های ژورنال

صافات انرژی طیف وسیعی از یاتاقان‌های ژورنال با قطر mm 50 تا mm 1500 به شکل پروفایل ثابت (بوش) یا تیلتینگ پد را در صنعت ارائه می‌دهد.

مهندسان مجموعه صافات انرژی با هکاری مشترک با مشتریان اطلاعات عملکردی و شرایط عملیاتی را بدست می‌آوردند و سپس یک راه حل با عملکرد بالا ارائه می‌دهند.

بیشتر بخوانید

یاتاقان‌های تراست

یاتاقان‌های پروفایل ثابت برای کاربرد در نیروهای کم و یاتاقان‌های تیلت پد برای کاربردهایی با سرعت بالا و نیروهای بالا طراحی می‌شوند. مجموعه صافات انرزی می‌تواند راه حل بهینه‌ای را برای محصولات بدون توجه به کاربرد ارائه دهد.

بیشتر بخوانید