فلودیوایدر GE Frame 6

فلودیوایدر توربین GE Frame 6

مشخصات فلودیوایدر توربین  GE Frame 6 ساخته شده توسط مجموعه صافات انرژی در جدول زیر ارائه شده است.

GE Frame 6
Linear Type of Flow Divider
Naphtha, Distillate Flow Divider Application
Gasoline Fuel Application
10 Number of Flow Elements
315 PLM Flow Rate
flow divider

فلودیوایدر توربین GE Frame 9

مشخصات فلودیوایدر توربین GE Frame 9E و GE Frame 9F ساخته شده توسط مجموعه صافات انرژی در جدول زیر ارائه شده است.

Frame 9F GE Frame 9E
Circular Circular Type of Flow Divider
Distillate Naphtha, Distillate Flow Divider Application
Distillate Various Fuel Application
18 14 Number of Flow Elements
354  GPM 168 GPM (636 l/min) Rated Flow Capacity
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.