طی تلاش مستمر و پیگیری های انجام شده، شرکت دانش بنیان صافات انرژی یزد در مرکز نوآوری کیش مستقر شد.