به مناسبت راه اندازی اتوماسیون همکاران سیستم ، جلسه ای در محل دفتر همکاران یزد واقع در بلوار جمهوری برگزار شد.