برنامه رهیافت امشب با حضور مدیر عامل شرکت آقای مهندس جواد پور به عنوان مهمان از شبکه سیمای تابان(یزد) پخش خواهد شد.

ساعت پخش این برنامه از 21:30 الی 22:30 است .