بابیت ریزی یاتاقان های تراست نیز با روش سانتریفیوژ و با استفاده از استانداردهای زیر صورت می گیرد.

  • استاندارد ISO 9001:2008
  • استاندارد ISO 4386 – تست یاتاقان (UT,PT)
  • استاندارد ASTMB23 – ساخت بابیت

دانلود استانداردها