بابیت ریزی یاتاقان های تراست نیز با روش سانتریفیوژ و با استفاده از استانداردهای زیر صورت می گیرد.

  • استاندارد ISO 9001:2008
  • استاندارد ISO 4386 – تست یاتاقان (UT,PT)
  • استاندارد ASTMB23 – ساخت بابیت

دانلود استاندارد iso-4386-1

دانلود استاندارد iso-4386-2

دانلود استاندارد iso-4386-3