پروژه های جاری:

  • مهندسی معکوس و ساخت کنترل ولو سوخت گاز توربین های F5 و F6
  • طراحی و ساخت دستگاه تست نازل سوخت گازی
  • مهندسی معکوس و ساخت سروو ولو سیستم سوخت رسانی توربین
  • طراحی و ساخت دستگاه بازیافت زباله های زیستی (پیرولیز)