مجوزها

محوز شرکت توانیر
پروانه صلاحیت بهره برداری از نیروگاه
گواهی شرکت دانش بنیان
مجوز تعمیرات و اورهال
گواهی سمتا
وندور لیست شرکت ملی گاز ایران
مجوز فناوری
لوح اقتصاد مقاومتی
ایزو 9001:2008