تاییدیه ها

تاییدیه تعمیر و نگه داری نیروگاه کهنوج

تاییده تعمیر و نگه داری نیروگاه کهنوج

تایید گسکت اتاق احتراق

تایید گسکت اتاق احتراق

تایید عملکرد نازل بندرعباس

تایید عملکرد نازل بندرعباس

چک ولو بوشهر

چک ولو بوشهر

گاز سوز کردن نیروگاه بوشهر

گاز سوز کردن نیروگاه

گاز سوز کردن نیروگاه بوشهر

گاز سوز کردن نیروگاه

بازسازی شفت ذوب وروی

بازسازی شفت ذوب وروی

تایید کارکرد یاتاقان

تایید کارکرد یاتاقان

تایید یاتاقان توربین کهنوج

تایید یاتاقان توربین کهنوج

تاییدیه کارکردآریا سیمان

تاییدیه-کارکردآریا-سیمان

تاییدیه یاتقان اصفهان

تاییده یاتاقان اصفهان

یاتاقان تولید برق یزد

یاتاقان تولید برق یزد

تاییدیه ترموكوپل های مولد GEF5

تاییدیه ترموكوپل های مولد GEF5

لولای درب توربین

لولای درب توربین